Specjalistyczne

Centrum Stomatologiczne

Umów wizytę 32 43 57 748

Laser LightWalker AT

Zapraszamy na zabiegi

Dbamy o Państwa uśmiech

Wykwalifikowani lekarze

Komfortowe leczenie

Specjalistyczne technologie

Wysoka jakość usług

Szkolenia

Od 1999 ro­ku po­sia­da­my upraw­nie­nia nada­ne przez Wy­dział Zdro­wia Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go w Ka­to­wi­cach do pro­wa­dze­nia sta­ży po­dy­plo­mo­wych dla ab­sol­wen­tów sto­ma­to­lo­gii Aka­de­mii Me­dycz­nej.

W 2009 roku zostaliśmy wpisani na listę Ministerstwa Zdrowia jako jednostka organizacyjna prowadząca staże kierunkowe z zakresu periodontologii i protetyki, w tym samym roku otrzymaliśmy również akredytację Ministra Zdrowia do szkolenia specjalistów z zakresu protetyki stomatologicznej.

W związ­ku z tym ist­nie­je po­trze­ba or­ga­ni­zo­wa­nia szko­leń i kur­sów, któ­re od­by­wa­ją się w sie­dzi­bie na­szej kli­ni­ki.

Za­pra­sza­my do współ­pra­cy.

Nasz adres:

44-240 Żory
ul. Św. Stanisława 22
Śląsk, Polska

Centrum czynne:

- od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 20.00

Rejestracja:

32 43 57 748
32 43 56 899
recepcja(at)frelich(dot)pl