Specjalistyczne

Centrum Stomatologiczne

Umów wizytę 32 43 57 748

Laser LightWalker AT

Zapraszamy na zabiegi

Dbamy o Państwa uśmiech

Wykwalifikowani lekarze

Komfortowe leczenie

Specjalistyczne technologie

Wysoka jakość usług

Stomatologia zachowawcza

Stomatologia zachowawcza, to dział stomatologii poświęcony profilaktyce próchnicy zębów oraz leczeniu już powstałych ubytków próchniczych.

Wybielanie zębów

To je­den z naj­pow­szech­niej­szych za­bie­gów sto­ma­to­lo­gii za­cho­waw­czej. Po­zwa­la na roz­ja­śnie­nie zę­bów, za­bieg jest szcze­gól­nie sku­tecz­ny w przy­pad­ku zę­bów ży­wych.

Od sys­te­mu wy­bie­la­ją­ce­go ocze­ku­je się, aby był przede wszyst­kim sku­tecz­ny, cał­ko­wi­cie bez­piecz­ny, wy­god­ny i aby efek­ty by­ły na­tych­mia­sto­we. Ta­ki wła­śnie jest sys­tem wy­bie­la­nia ZOOM. Te­sty do­wo­dzą, że re­zul­ta­tem wy­bie­la­nia tą me­to­dą jest po­pra­wa ko­lo­ru zę­bów od 5 do 14 od­cie­ni we­dług ska­li Vi­ta, a efek­ty są zde­cy­do­wa­nie lep­sze niż przy wy­bie­la­niu in­ny­mi me­to­da­mi. Za­bieg tr­wa 60 mi­nut, a uży­cie ni­skiej tem­pe­ra­tu­ry i zim­ne­go świa­tła eli­mi­nu­je po­draż­nie­nia ner­wów. Za­bieg jest jed­no­ra­zo­wy, bez ubocz­nych skut­ków. Sy­stem ZOOM jest uwa­ża­ny za naj­bez­piecz­niej­szy i naj­bar­dziej efek­tywny spo­sób wy­bie­la­nia zę­bów z obec­nie do­stęp­nych na ryn­ku.

W swo­jej ofer­cie po­sia­da­my rów­nież wy­bie­la­nie zę­bów me­to­dą na­kład­ko­wą skie­ro­wa­ne do osób, któ­re nie ma­ją ocho­ty spę­dzić 60 minut na fo­te­lu w ga­bi­ne­cie, a też ce­nią so­bie bia­ły i lśnią­cy uśmiech. Pa­cjen­tom, któ­rzy de­cy­du­ją się na wy­bie­la­nie na­kład­ko­we le­karz po­bie­ra wy­cisk w ce­lu wy­ko­na­nia pre­cy­zyj­nej i szczel­nej na­kład­ki na zę­by. Sz­czel­ność tych na­kła­dek jest jed­nym z naj­waż­niej­szych czyn­ni­ków de­ter­mi­nu­ją­cych efekt te­go ty­pu wy­bie­la­nia. Na­kład­ki do wy­bie­la­nia wy­ko­ny­wa­ne są w na­szym la­bo­ra­to­rium przez tech­ni­ków den­ty­stycz­nych me­to­dą ter­mo­for­mo­wa­nia pod ci­śnie­niem 3 at­mos­fer co gwa­ran­tu­je ich bar­dzo do­brą szczel­ność.

Nasz adres:

44-240 Żory
ul. Św. Stanisława 22
Śląsk, Polska

Centrum czynne:

- od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 20.00

Rejestracja:

32 43 57 748
32 43 56 899
recepcja(at)frelich(dot)pl